MENU

Ändring i Skollagen när det gäller överlämning av modersmålsundervisningen och studiehandledningen på entreprenad

Den 21 juni 2016 har Riksdagen bl.a. röstat en ändring i Skollagen kap. 23 som träder i kraft 1 august 2016.

Modersmålsundervisningen har havt en ca 50 årshistoria i svensk undervisning. År 1962 får finska elever läsa sitt modersmål som tillsvalsämne i årskurs 7 och 8. Några år senare 1968 har undervisningen blivit valbar även för flera andra språk. Hemspråksreformen 1977 gör att kommunerna blir skyldiga att erbjuda hemspråk/modersmål och studiehandledning för alla språk och den blir ett frivilligt val för eleverna.

Möjlighet att anordna modersmål och studiehandledning på entreprenad fanns det redan i föregående version i Skollagen kap 23. Den nya ändringen i lagen förtydligar rätten för kommunala och friaskolor att anlita en ”enskild fysisk eller juridisk person” för tjänster inom modersmålsundervisning.

Skollagen Kap. 23

3 a §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad till en annan huvudman.

En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person.

Den nya ändringen ger ett starkare lagligt stöd för vår verksamhet. Språkservice24 erbjuder sina högkvalificerade tjänster inom modersmål och studiehandledning till alla sina nuvarande och potentiella kunder!  

Språkservice24 utvärderar skolåret 2015-2016

Verksamhets utvärdering

Språkservie24 har avslutat skolåret 2015 – 2016 med en utvärdering. Platsen var Fotografiska museet som hade en inspirerande utsikt mot havet och båtarna.

Under året har vi arbetat med flera pedagogiska frågor; så som svenska skolsystemet i en historisk perspektiv, juridiska aspekter inom läraruppdraget och framförallt – med bedömning och betygsättning i ämnet modersmål.  Alla lärare poängterar vikten av klara grunder för bedömning och betygsättning; grunder som lärare, elev och föräldrar är införstådda med.  Att ge kontinuerligt feedback är ett sett att stöda lärandet. Bedömning och lärande går hand i hand.

Tack alla för era fina arbetsinsatser!

Friskolorna kan ta emot nyanlända elever

Enligt utbildningsministern Gustav Fridolin kan friskolorna kvotera platser för nyanlända elever för att komma förbi kösystemet. Det finns en bred uppgörelse inom alla riksdagspartier. Om förslaget röstas träder lagen i kraft den 1 november 2016. Mer info

Företaget Språkservice24 har alltid arbetat att underlätta för nyanlända att komma in i svenska språket och svenska samhället. Våra främsta uppdragsgivare är skolor som operarar under olika företagsformer.  Vi erbjuder studiehandledning på modersmålet – en insats som hjälper eleven att förstå skolmaterialet på svenska och på sitt modersmål, att bygga ett aktivt begreppsuppfattning och samanhang.  

” Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål!” en presentation för modersmålsenheten i Huddinge kommun

Bedömning och betygsättning

Språkservice24 har hållit i en föreläsning: ”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål” för modersmålslärarna i Huddinge kommun. 
Bedömning är en pågående process i syfte att stärka lärandet. Betygsättning är en myndighetsutövning. För att utveckla en rättvis och korrekt bedömning skall finnas samstämmighet mellan mål, undervisning, bedömning situation och kunskapskrav. Läs Bedömning och betygssättning huddinge

 

Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: ”Sverige och Brasilien”

Lärarna i modersmål presenterar sitt arbete.

Lärarna i portugisiska presenterar stolt sitt arbete  framför elever, föräldrar och gäster i ABF huset den 27 maj

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne

 Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder.. 

”Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning av, en
text. I denna interaktion utgår läsaren från sina kunskaper om ämnet, om författaren och om sin

språkinlärning.” Skriver Edleny Pellbring, Elizabeth Liborio, Gabriella Nicoletta,
Maria Clara Neto Andersson och Raquel Villagra Bill, modersmållärare i Potugisiska.

”Vår avsikt är att skapa bättre förutsättningar för grundskole- och gymnasieelever att utvecklas,
genom att läsa och arbeta med barn- och ungdomslitteratur. Det gäller såväl förmågan att använda
språket med variation som att tillämpa språket i olika sammanhang och sociala praktiker. 
Projektet syftar till att stärka såväl nyfikenheten som det kritiska tänkandet hos eleverna, vilket
hjälper dem att bättre förstå texter och reflektera kring deras budskap. Detta ger eleverna ökad autonomi, vilket i sin tur hjälper dem att skapa och återskapa sitt eget tänkande.” 

Läs hela dokument: Tillsammans i litteraturens värld Sverige -Brasilien

 

Dags att söka modersmålspeng i Stockholmstad

Vi påminner alla friaskolor att sista dagen för att söka modersmålspeng är 5 juni. Beloppet är fastställt till 848 kr per månad och elev, 12 gånger/år. Modelsmålspengen betalas ut tillsammans med skolpengen.

” Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning”, enligt Skolverket” Läs mer .

 

Ett givande samarbete

 

Alla nyanlända elever bör få stöd på sitt modersmål. Det underlättar att nyanlända elever lyckas bättre med sina studier.

Ett samarbete mellan  lärarna från förberedelse klasserna

 och studiehandledaren på modersmålet är nödvändigt! sammarbete mellan lärare i förberedelse klass och studiehandledare

Läs hela artikeln här. Språkligt stöd på sitt modersmål PM 

Modersmålspedagoger vår 2014-2015

Språklig medvetenhet

 Modersmålspedagogerna arbetar aktivt med Språklig medvetenhet. Se vår presentation på vår pedagogiska konferens den 2 juni 2014 på Fotografiska museet, Stockholm    

Utbildning för blivande barnskötare

 

Sprakservice för förskolan arbetar med undervisning i kurserna på Barn och Fritidsprogrammet. Vi är stolta över att vi bidrar till att våra elever får arbete inom förskolan, fritidshem, pedagogisk omsorg efter avslutad kurs hos oss

     

Beställningar!