MENU

Modersmålsundervisning för skolan

Modersmålsstöd för förskola i Stockholm

Kursplan för Modermål

Modersmål är ett ämne som syftar till att ge elever kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisningen är ett ämne som eleven läser efter eller förre ordinarie undervisningstid. Eleven får betyg från årskurs 6 enligt uppfyllda betygskrav. För mer info (Skolverket).

 

Läroplan för förskolan Lpfö 2011

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

 

Våra professionella lärare och pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med elever och barn med annat modersmål än svenska.

 

Hur arbetar vi med att utveckla modersmålet?

För att en elev skall få modersmålsundervisning bör språket vara aktiv, dvs. att den används som ett umgängesspråk i vardagen. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i språket.
Minst en av föräldrarna skall ha språket som modersmål. Adoptiva barn har rätt till modersmålsundervisning. Språkutvecklingen omfattar följande kunskapsområden: samtala, läsa, skriva, berättande texter, språkbruk, kultur och samhälle.

 

Modersmålsstödet

– Barnet utvecklar sitt modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner ”nya” begrepp.

–  Vi stimulerar modersmålet så att barnet lättare kan utrycka sina åsikter, tankar och känslor, därmed stärka dess självkänsla, identitet och kultur, att få förståelse för sitt ursprung och sina rötter

–  Vi främjar barnets integration i ett mångkulturellt samhälle genom att tex. belysa likheter och skillnader i  bägge två kulturer.

–  Vi förbereder barnet för det framtida skolarbetet. Genom tex. vardagsmatematik, ”räkna köttbullar och äpplen” övar vi på enkla matematiska begrep. Genom mötet med läseböckerna utvecklar vi kunskaper och begreppsbildning.

 

Våra ledord:

–  Att aktivt arbeta och tillsammans med övrig personal tillämpa riktlinjerna i styrdokumenten (Läroplan 2011)

–  Modersmålsstödet skall vara en integrerad del av förskolans verksamhet.

–  Vi utarbetar och följer gemensamma handlingsplaner.

–  Vi dokumenterar och utvärderar barnets utveckling och bistår personalen med observationer och reflektioner vid utvecklingssamtal.

–  Utifrån sin kompetens är modersmålspedagogen en pålitlig partner i alla förekommande situationer på en förskola.

Beställningar!